Nửa cuối năm 2017, BĐS sẽ hưởng lợi từ chứng khoán